YEKDEM’E BEDELSİZ SATIŞ DÜZENLEMESİ HAKKINDA BASIN BÜLTENİ

Son günlerde enerji sektöründe sıkça konuşulan ; “2019 sonrası yapılan lisanssız santrallerin tüketiminden fazlasının YEKDEM’ e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacağına” yönelik düzenleme yapılacak olması sektörde ciddi endişe yarattı.

Lisanssız Elektrik Üretimi piyasasının genişlemesine yönelik 9/5/2019 tarih ve 1044 sayılı Cumhurbaşkanı kararında; GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ÜRETİLEN üretim fazlası elektriğin EPDK tarafından yayınlanan abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli uygulanır ve YEKDEM kapsamında değerlendirilmek üzere on yıl süreyle satın alınır ifadesi yer almaktadır. Bu karar neticesinde de birçok yatırımcı ilgili kararnamede belirtildiği üzere sözleşme güçlerini geçmemek kaydı ile çatılarına enerji yatırımı yapmışlardır.

Bu yatırımcı grupları arasında mevsimsel çalışan işletmeler (oteller, soğuk hava depoları, çırçır fabrikaları, tarımsal ürün işleme tesisleri) bulunmakta, bu tesislerden bazıları güneşin en düşük üretim yaptığı zaman diliminde en yoğun tüketimi yapmaktadır. Dolayısıyla güneş gibi düzensiz ve mevsimsel olarak değişkenlik gösteren üretim tüketimle ters orantıya sahiptir.

Bunun yanında aynı dağıtım bölgesinde veya aynı GTŞ bölgesinde faaliyet gösteren işletmelere ait farklı lokasyonlarda bulunan aynı tüzel kişiye ait işletmeler de çatısı uygun olduğu ölçüde güneş enerjisi santrali yatırımı gerçekleştirmiştir.

Bu yatırımlar yapılırken yatırımcı banka finansmanı kullanmış olup bankalar da cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen müsaadeleri gözönünde bulundurarak fizibiliteleri değerlendirmişler ve yatırımcıyı finanse etmişlerdir. Finans kuruluşları işleyişleri sebebiyle bu yatırımları proje finansmanı şeklinde değil ipotek ve şahsi kefalet alarak kendilerini garanti almışlardır.

2019 yılında yapılan bu düzenlemeye güvenerek yatırım yapan binlerce yatırımcı; geriye yönelik bu düzenleme ile mağdur olmak üzere. Ancak bilinmelidir ki bir hukuk devletinde en temel ilke idari kararların geriye yürümezliği ilkesidir. Hukuk devletinde kural olarak İdare, ileriye yönelik düzenleme yapmakla yetkilidir. Bunun aksi idareye güven ve idari istikrar anlayışını zedeleyecektir.

Yatırımcıya 2019 yılında; ihtiyaç fazlası elektriğin satın alınacağı yönündeki hukuki düzenlemeden yararlanma imkanı verilerek daha sonra bu hakkın ellerinden alınması, buna güvenerek yapılan yatırımların zayi olmasına ve yatırımı yapan firmaların iflasına neden olacaktır.

Bu çerçevede GÜNEŞDER olarak; yatırımcının haklarını korumak ve güneş enerjisinden azami ölçüde yararlanmasını sağlamak amacıyla; tercihe göre yıllık mahsuplaşma, PPA adıyla dünyanın birçok ülkesinde uygulanan ikili anlaşma yoluyla enerji satışı veya tüketim birleştirme metodlarının uygulanmasını öneriyoruz.

Önerdiğimiz metodların uygulanması halinde; kanun özüne kavuşmuş olacak aksi taktirde son günlerde kamuoyunda konuşulan şekliyle yasalaşması durumunda binlerce yatırımcının yatırımlarına ait nakit akışları bozulacak ve bankalar nezdinde büyük sıkıntılar yaşayacak küçük yatırımcı iflas aşamasına gelecektir.

Lisanssız üretimde Kamu tarafında bir düzenleme ihtiyacı olması halinde bunun –geçiş dönemi tanınması şartıyla- ileriye yönelik yapılması en kritik noktadır.

Enerji Piyasası Düzenleyicilerinden bu kararı tekrar gözden geçirmelerini, sektör STK’larından görüş alınarak çıkacak kararın herkesi memnun edecek bir düzenleme olarak sonuçlanması talep etmekteyiz.

                                                                                                                                                                                                                                             10.08.2022

GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMCILARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU